Algemene voorwaarden 14 november 2017 tot 11 maart 2019

Onderstaande tekst is niet actueel (14 november 2017 - 11 maart 2019) – de actuele versie van de algemene voorwaarden vindt u op onze website www.rootsadvocaten.be.

Roots Advocaten streeft naar een optimaal kwalitatieve en efficiënte dienstverlening, op maat van zijn cliënten. Daartoe behoren een duidelijke communicatie en heldere afspraken. U vindt hieronder dan ook de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op onze dienstverlening. Mocht u hierover vragen hebben, nodigen wij u vriendelijk uit ons te contacteren via onderstaande contactgegevens.

 • 1. Roots Advocaten

  • 1.1. Roots Advocaten is een burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (afgekort bv o.v.v. bvba), met als maatschappelijke zetel: Karmelietenlaan 4 bus 2, 8500 Kortrijk.

   RPR Gent, Afdeling Kortrijk KBO ondernemingsnummer 0678.782.244 BTW BE 0678.782.244

   Tel.: +32 (56) 490 070 e-mail: info@rootsadvocaten.be IBAN kantoorrekening: KBC Bank BE66 7360 3733 3243 IBAN derdenrekening: KBC Bank BE34 7360 3961 7490

   Website: www.rootsadvocaten.be

  • 1.2. De advocaten van Roots Advocaten dragen de in België verleende beroepstitel van advocaat en zijn lid van de Orde van Advocaten - Balie Kortrijk. Zij zijn gehouden door de deontologische regels en gedragscodes, eigen aan het beroep van advocaat. Een overzicht van deze regels kan worden verkregen bij de Orde van Advocaten - Balie Kortrijk (www.baliekortrijk.be) of bij de Orde van Vlaamse Balies (www.advocaat.be).
  • 1.3. De advocaten verbonden aan Roots Advocaten verrichten hun werkzaamheden in naam en voor rekening van de advocatenvennootschap Roots Advocaten. Het is dan ook uitsluitend Roots Advocaten bv o.v.v. bvba die de contractspartij is van de cliënt voor dienstverlening die desgevallend wordt uitgevoerd door zijn vennoten, advocaten, medewerkers, stagiairs en aangestelden. De lijst van de advocaten die aldus verbonden zijn aan Roots Advocaten kan te allen tijde worden teruggevonden op de website van het kantoor.
 • 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

  • 2.1. Behoudens expliciete, schriftelijke andersluidende afspraken zijn onderhavige algemene voorwaarden van toepassing op elk aanbod van Roots Advocaten, op elke overeenkomst tussen Roots Advocaten en de cliënt, en meer algemeen op alle door of namens Roots Advocaten geleverde of te leveren diensten en op alle rechtsverhoudingen die in dat verband of ten gevolge daarvan tussen Roots Advocaten en derden tot stand komen, al dan niet op grond van een schriftelijke overeenkomst.
  • 2.2. Het toevertrouwen van een dossier aan Roots Advocaten houdt de aanvaarding in door de cliënt van deze algemene voorwaarden zowel voor het betreffende dossier als voor latere dossiers of opdrachten, en dit onder voorbehoud van eventuele latere wijzigingen waarvan de cliënt op gepaste wijze zal worden geïnformeerd. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de cliënt of van algemene voorwaarden waarnaar van de cliënt afkomstige stukken verwijzen, wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
  • 2.3. Deze algemene voorwaarden vormen samen met de opdrachtbrief die Roots Advocaten desgevallend zal richten aan de cliënt, inclusief alle bijlagen bij de opdrachtbrief, de overeenkomst tussen de cliënt en Roots Advocaten met betrekking tot de diensten beschreven in de opdrachtbrief. Ingeval enige bepaling uit de opdrachtbrief strijdig zou zijn met deze algemene voorwaarden, zullen de bepalingen van de opdrachtbrief primeren voor zover de afwijking van de algemene voorwaarden duidelijk en expliciet is.
  • 2.4. Het feit dat Roots Advocaten zou nalaten de strikte toepassing van één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden te eisen, kan niet worden beschouwd als stilzwijgende afstand of beperking van de rechten waarover het beschikt en verhindert niet dat later alsnog de strikte naleving van de algemene voorwaarden wordt geëist.
 • 3. Voorwerp en uitvoering van de dienstverlening

  • 3.1. De dienstverlening van Roots advocaten kan onder meer betrekking hebben op adviesverlening, bijstand bij bemiddeling, bijstand bij onderhandelingen en bijstand in het kader van gerechtelijke of tuchtrechtelijke procedures.
  • 3.2. Het concrete voorwerp van de dienstverlening wordt bij aanvang van de werkzaamheden overeengekomen tussen Roots Advocaten en de cliënt. De eventuele aanpassing of uitbreiding van dat voorwerp lopende de werkzaamheden van Roots Advocaten kan vormvrij gebeuren en kan onder meer blijken uit correspondentie of uit de (al dan niet stilzwijgende) aanvaarding van prestaties of uit de betaling van de desbetreffende staat van ereloon en kosten.
  • 3.3. Roots Advocaten streeft te allen tijde naar kwaliteitsvolle en efficiënte dienstverlening. Uw dossier wordt behandeld met de passende professionele zorgvuldigheid, beroepsernst en discretie, in overeenstemming met de deontologische regels.
 • 4. Wederzijdse informatieplicht

  • 4.1. Roots Advocaten informeert de cliënt op geregelde tijdstippen en in elk geval op eerste verzoek van de cliënt over de uitvoering van de opdracht en over het verloop van de behandeling van de zaak.
  • 4.2. De cliënt verbindt zich ertoe om stipt en gedurende de gehele duur van de opdracht, alle noodzakelijke, nuttige en relevante informatie te verstrekken aan Roots Advocaten. De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Roots Advocaten verstrekte gegevens, informatie en stukken. Eventuele nieuwe feiten of omstandigheden die noodzakelijk, nuttig of relevant zijn voor de opdracht zullen ook onverwijld worden ter kennis gebracht door de cliënt.
  • 4.3 Indien de cliënt zijn voor de behartiging van de zaak noodzakelijke medewerking niet, niet tijdig, onvoldoende of niet conform de afspraken verleent en/of onvoldoende of niet bereikbaar is, staat het Roots Advocaten vrij om voor deze cliënt geen werkzaamheden meer te verrichten en zich geheel aan de zaak te onttrekken. Roots Advocaten is niet aansprakelijk voor enige schade die daaruit zou kunnen voortvloeien, noch voor schade die zou voortvloeien uit onvolledige of onjuiste informatieverstrekking door de cliënt.
 • 5. Beroep op derden

  • 5.1. Roots Advocaten kan zonder voorafgaande of afzonderlijke goedkeuring van de cliënt beroep doen op andere advocaten voor specifieke opdrachten of deelopdrachten die kaderen in de dienstverlening door of de opdracht van Roots Advocaten.
  • 5.2. Indien het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat een beroep wordt gedaan op een gerechtsdeurwaarder of vertaler, laat de cliënt de keuze daarvan over aan Roots Advocaten.
  • 5.3. Een beroep op andere derden zoals onder meer notarissen, deskundigen, revisoren of accountants zal slechts gebeuren na voorafgaande instemming van de cliënt. Deze derden worden gekozen in overleg met de cliënt.
  • 5.4. Het beroep op derden gebeurt in naam en voor rekening van de cliënt, die geacht wordt rechtstreeks met deze derde te hebben gecontracteerd. Geen van deze derden zal worden aanzien als agent, aangestelde, vennoot of vertegenwoordiger van Roots Advocaten.
  • 5.5. De cliënt aanvaardt dat deze derden in beginsel hun kosten en erelonen rechtstreeks aan hem kunnen aanrekenen. Eventuele aanrekening door de derde aan Roots Advocaten zal worden doorgerekend aan de cliënt.
  • 5.6. Eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen die worden gehanteerd door derden op wie een beroep gedaan wordt door Roots Advocaten worden eveneens geacht te zijn aanvaard door de cliënt. Het staat de cliënt vrij rechtstreeks met de derden contractuele afspraken te maken omtrent hun aansprakelijkheid.
  • 5.7. In elk geval kan Roots Advocaten niet aansprakelijk gesteld worden voor de handelingen of eventuele tekortkomingen van een derde waarop beroep werd gedaan werd in het kader van de opdracht van Roots Advocaten, en dit ongeacht of deze derde al dan niet rechtstreeks door Roots Advocaten dan wel door de cliënt werd aangesteld, gekozen of aangeraden, en ongeacht of deze derde zijn kosten en erelonen aan Roots Advocaten dan wel aan de cliënt aanrekent.
 • 6. Intellectuele rechten

  • 6.1. Alle lichamelijke en onlichamelijke materialen, met inbegrip van contracten, adviezen, opinies, processtukken en de werkdocumenten door Roots Advocaten ontwikkeld of gebruikt in het kader van de overeenkomst met de cliënt, zullen eigendom blijven van Roots Advocaten.
  • 6.2. Contracten, adviezen, opinies, processtukken en andere dossiergerelateerde documenten uitgaand van Roots Advocaten, in welke vorm ook, vallen onder het beroepsgeheim. Zij zijn bestemd voor exclusief gebruik door de geadresseerde(n), op een normale en gebruikelijke wijze die overeenstemt met het gebruik dat de cliënt met het geven van de opdracht aan Roots Advocaten initieel beoogde.
  • 6.3. Behoudens uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van Roots Advocaten, mogen deze documenten derhalve niet door de cliënt worden verspreid, openbaar gemaakt of geëxploiteerd, tenzij dit vereist is door een wet of bevoegde regelgevende instantie, in welk geval de cliënt Roots Advocaten hiervan zal inlichten.
 • 7. Ereloon en kosten

  • 7.1. De staat van ereloon en kosten van Roots Advocaten kan drie elementen bevatten: (i) het ereloon, (ii) de kantoorkosten en (iii) de dossierkosten (gerechtskosten en uitgaven).
  • 7.2. Het ereloon is de vergoeding voor de gepresteerde diensten. Deze vergoeding is in beginsel gebaseerd op de tijd die wordt besteed aan een dossier. Tenzij anders overeengekomen wordt het ereloon op uurbasis berekend, aan het bij aanvang van de dienstverlening vastgestelde tarief.
  • 7.3. Het ereloon kan verhoogd of verlaagd worden, op grond van andere factoren eigen aan het dossier zoals het economisch belang, de specificiteit, de hoogdringendheid of de complexiteit van de zaak. Ook kan bij het bepalen van het gepaste ereloon rekening gehouden worden met de efficiëntie van de prestaties, de gebruikelijke erelonen voor gelijkaardige juridische diensten en het behaalde resultaat.
  • 7.4. Indien de cliënt erom verzoekt, kan vooraf een raming gemaakt worden van de voorzienbare erelonen en kosten. Dergelijke raming blijft echter steeds een raming en biedt geen zekerheid, vermits zij gebaseerd is op toekomstige en onzekere elementen. Op verzoek kan Roots Advocaten periodiek de cliënt inlichten omtrent de erelonen voor prestaties die tot dan toe zijn verricht.
  • 7.5. Kantoorkosten hebben betrekking op de werkingskosten van Roots Advocaten en dekken gedeeltelijk de kost van onder meer aanleg, aanhouden en archiveren van dossiers, telecommunicatie- en IT-systemen, prints en kopies, elektronische databanken, en verzendingskosten en gebruikelijke lokale verplaatsingskosten. Deze kantoorkosten zijn forfaitair vastgesteld op 5 % van het bedrag van het ereloon.
  • 7.6. Dossierkosten zijn kosten en uitgaven die specifiek voor het dossier zijn gemaakt of die door Roots Advocaten zijn voorgeschoten aan derden, bijvoorbeeld gerechtskosten, kosten inzake griffie, hypotheekkantoren, registratiekantoren, verplaatsingskosten van advocaten (indien met de wagen: 0,37 euro per km), reis- en verblijfskosten e.d.m., en desgevallend kosten van het beroep op derden indien deze derden niet rechtstreeks aan de cliënt zouden factureren. Dergelijke dossierkosten worden doorgerekend aan de cliënt en worden steeds precies en gedetailleerd vermeld op de staat van ereloon en kosten.
  • 7.7. Het totaalbedrag van erelonen, kantoorkosten en dossierkosten zal verhoogd worden met BTW tegen het toepasselijke tarief (per 14 juli 2017 21%), behoudens indien een wet of een ter uitvoering daarvan genomen besluit of administratieve beslissing voorziet in een vrijstelling.
  • 7.8. Roots Advocaten kan voor de aanvang van de opdracht alsook lopende de behandeling van de zaak één of meerdere voorschotten vragen. Een voorschot of provisie is een forfaitair bedrag dat de cliënt betaalt, voorafgaand aan een gedetailleerde staat van kosten en ereloon. In de eindstaat van kosten en ereloon worden de provisie(s) op het totale bedrag in mindering gebracht.
  • 7.9. Betaling van de voorschotten en van de staat van kosten en ereloon is verschuldigd binnen de vijftien dagen vanaf de datum van de uitnodiging tot betalen. Indien dit voor de goede dienstverlening noodzakelijk is, kan Roots Advocaten gemotiveerd een kortere betalingstermijn bepalen. Betaling gebeurt door overschrijving op de vermelde bankrekening van Roots Advocaten.
  • 7.10. Indien de cliënt niet akkoord gaat met het gevraagde voorschot of de staat van kosten en ereloon, moet hij deze binnen de veertien dagen na ontvangst schriftelijk en gemotiveerd protesteren.
  • 7.11. Na schriftelijke aanmaning tot betaling van de openstaande staat van kosten en ereloon en bij gebrek aan terecht gevonden protest is de cliënt op het openstaande saldo interest verschuldigd, gelijk aan de wettelijke rentevoet vanaf de datum van de aanmaning.
  • 7.12. Ingeval de cliënt in gebreke is tijdig te betalen, kan Roots Advocaten zich genoodzaakt zien de professionele relatie met de cliënt en de daartoe behorende dienstverlening op te schorten of te beëindigen. Dergelijke schorsing of beëindiging zal voorafgaandeljik schriftelijk aan de cliënt worden meegedeeld en zal in geen geval tot enige aansprakelijkheid in hoofde van Roots Advocaten kunnen leiden.
  • 7.13. Indien de belangen van meerdere cliënten worden behartigd in het kader van dezelfde zaak, zijn deze hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot betaling van de staten van erelonen en kosten die betrekking hebben op deze zaak (desgevallend vermeerderd met hetgeen vermeld is in deze algemene voorwaarden en eventuele invorderingskosten).
 • 8. Derdengelden

  • 8.1. Roots Advocaten stort alle bedragen die het voor de cliënt ontvangt binnen de kortst mogelijke termijn door aan de cliënt. Indien Roots Advocaten dit niet onmiddellijk kan doorstorten, wordt de cliënt verwittigd van de ontvangst van het bedrag en van de reden waarom het bedrag niet wordt doorgestort.
  • 8.2. De cliënt staat Roots Advocaten voor de ganse duur van de dienstverlening uitdrukkelijk toe om op de bedragen die Roots Advocaten ontvangt voor rekening van de cliënt, sommen in te houden tot dekking van de openstaande provisies en/of staten van kosten en ereloon. In dergelijk geval brengt Roots Advocaten de cliënt daarvan schriftelijk op de hoogte. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de cliënt om de ereloonstaten van Roots Advocaten te betwisten en doorstorting van deze ingehouden bedragen te vorderen.
  • 8.3. Roots Advocaten zal alle bedragen die het van de cliënt ontvangt voor rekening van derden, binnen de kortst mogelijke termijn doorstorten aan deze derden.
 • 9. Aansprakelijkheid, verzekering en beperking

  • 9.1. Roots Advocaten streeft te allen tijde naar kwaliteitsvolle dienstverlening. De dienstverlening van Roots Advocaten behelst een inspanningsverbintenis die naar best vermogen zal opgenomen worden. Voor zover de wet het toelaat, wijst Roots Advocaten alle overige, expliciete of impliciete vrijwaringen af. Een bepaald resultaat wordt nooit gegarandeerd en Roots Advocaten gaat dan ook geen enkele resultaatsverbintenis aan.
  • 9.2. Roots Advocaten is niet aansprakelijk ingeval van overmacht.
  • 9.3. Ingeval van enige (contractuele of extracontractuele) aansprakelijkheid voortvloeiend uit of betrekking hebbend op de dienstverlening van Roots Advocaten (daaronder ook begrepen aansprakelijkheid voortvloeiend uit of betrekking hebbend op de dienstverlening van de aan Roots Advocaten verbonden advocaten), kan enkel Roots Advocaten aansprakelijk gesteld worden, maar niet de vennoten, mandatarissen of aangestelden van Roots Advocaten, noch de aan Roots Advocaten verbonden advocaten.
  • 9.4. Roots Advocaten is verzekerd voor zowel contractuele als extracontractuele aansprakelijkheid op grond van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering die is afgesloten door de Orde van Vlaamse Balies. Ook de advocaten die hun activiteit uitoefenen binnen de advocatenvennootschap Roots Advocaten en de aangestelden van Roots Advocaten zijn verzekerden onder diezelfde beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

   Op datum van 14 juli 2017 is de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar Amlin Insurance SE (leidende verzekeraar, Koning Albert II-laan 9, 1210 Brussel), Zurich Insurance plc, Belgium Branch (medeverzekeraar, Avenue Lloyd Georgelaan 7, 1000 Brussel) en KBC Verzekeringen NV (medeverzekeraar, Professor R. Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven). Het polisnummer is LXX034899 en het beheer van de overeenkomst is in handen van de makelaar Vanbreda Risk & Benefits (Plantin en Moretuslei 297, 2140 Antwerpen).

   De waarborg van deze verzekeringsovereenkomst is van toepassing op de gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld, voor activiteiten die de verzekerden uitvoeren vanuit hun in België gevestigd kantoor, met uitzondering van eisen die tegen de verzekerden worden ingesteld in de Verenigde Staten of Canada, of onder de wetgeving of de rechtsmacht van de Verenigde Staten of Canada.

   De tussenkomst van de verzekeraar voor burgerlijke beroepsaansprakelijkheid, onder de in de polis omschreven voorwaarden en modaliteiten en zoals in het bijzonder gepreciseerd in artikel 8 a van de polis, bedraagt maximaal 2.500.000 euro per schadegeval. Voor extracontractuele burgerlijke aansprakelijkheid worden de maximale waarborgen, naargelang de aard van de schade, aangegeven in artikel 8 b van de polis.

   Een kopie van de integrale polis met meer gedetailleerde omschrijving van de verzekerde risico’s, de uitsluitingen, het bedrag van de waarborg en dergelijke meer kan u op de website van Roots Advocaten raadplegen via deze link of wordt op eenvoudig verzoek kosteloos ter beschikking gesteld.

  • 9.5. De cliënt aanvaardt dat deze verzekering voldoende hoog is en aanvaardt de in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen aan de aansprakelijkheid van Roots Advocaten.
  • 9.6. De aansprakelijkheid van Roots Advocaten, zowel contractueel als extracontractueel, is in ieder geval (voor het totaal van hoofdsom, kosten en interesten van de schadevergoeding) beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar effectief wordt uitgekeerd met betrekking tot het schadegeval (cfr. de hierboven vermelde polis).
  • 9.7. Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar om welke reden ook het schadegeval niet dekt, is de aansprakelijkheid van Roots Advocaten in elk geval beperkt tot een schadevergoeding (totaal van hoofdsom, kosten en interesten) ten belope van maximaal het geheel van de bedragen die voor het betrokken dossier door Roots Advocaten aan de cliënt gefactureerd werden, doch met een minimum van 2.500 euro en een maximum van 50.000 euro per schadegeval.
  • 9.8. De aansprakelijkheidsbeperkingen opgenomen in deze algemene voorwaarden gelden ongeacht de aard van de schade en ongeacht de zwaarte van de fout. Deze beperkingen zijn niet van toepassing in geval van opzet.
  • 9.9. De cliënt stemt hiermee in en erkent dat deze aansprakelijkheidsbeperkingen essentieel zijn voor Roots Advocaten om tot een overeenkomst te komen of tot dienstverlening over te gaan, en dat zij bepalend zijn voor de gehanteerde tarifering.
  • 9.10. Indien de cliënt wenst dat Roots Advocaten voor een bepaald dossier een aanvullende verzekeringsovereenkomst afsluit, dient hierover een uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst te worden afgesloten tussen Roots Advocaten en de cliënt. De premie voor deze aanvullende beroepsaansprakelijkheidsverzekering zal in voorkomend geval ten laste vallen van de cliënt.
  • 9.11. Mocht een aan Roots Advocaten verbonden advocaat op welke rechtsgrond ook alsnog aansprakelijk gesteld worden voor of in verband met de dienstverlening van Roots Advocaten of zijn eigen werkzaamheden binnen Roots Advocaten, dan zijn alle bepalingen omtrent verzekering en aansprakelijkheidsbeperkingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van toepassing.
  • 9.12. De cliënt verbindt zich ertoe Roots Advocaten, zijn vennoten, advocaten, aangestelden en onderaannemers te vergoeden voor en te vrijwaren tegen alle vorderingen van derden naar aanleiding van of in verband met de uitvoering van de overeenkomst.
  • 9.13. Ingeval van twijfel omtrent de interpretatie van enige bepaling van deze algemene voorwaarden die betrekking heeft op de beroepsaansprakelijkheid van Roots Advocaten en haar vennoten, advocaten, medewerkers en aangestelden, zal steeds de interpretatie die de (geldigheid van de) aansprakelijkheidsbeperking inhoudt, prevaleren.
 • 10. Verjaring van vorderingen

  • 10.1. Vorderingen met betrekking tot de overeenkomst tussen de cliënt en Roots Advocaten of de uitvoering ervan, inclusief aansprakelijkheidsvorderingen, verjaren na verloop van twee jaar nadat de oorzaak van de vordering onder het toepasselijk recht is ontstaan.
 • 11. Beëindiging van de overeenkomst

  • 11.1. De cliënt kan op elk ogenblik, zonder motivering en zonder enige verplichting tot schadevergoeding op grond van vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst, de overeenkomst beëindigen. Dit dient te gebeuren door schriftelijke kennisgeving aan Roots Advocaten.
  • 11.2. Roots Advocaten kan op elk ogenblik, zonder motivering en zonder enige verplichting tot schadevergoeding op grond van vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst, de overeenkomst beëindigen, mits inachtname van een redelijke opzegtermijn. Dit zal gebeuren door schriftelijke kennisgeving aan de cliënt.
  • 11.3. Bij beëindiging van de overeenkomst maakt Roots Advocaten zijn eindstaat van kosten en ereloon over aan de cliënt of de opvolgende advocaat, rekening houdende met de geleverde prestaties en gemaakte kosten tot aan de beëindiging van de opdracht, en de cliënt is gehouden deze te betalen.
  • 11.4. Roots Advocaten is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de beëindiging van de overeenkomst.
  • 11.5. Bij beëindiging van de overeenkomst tussen Roots Advocaten en de cliënt zal Roots Advocaten op eerste verzoek de stukken van het dossier terugbezorgen aan de cliënt, met uitzondering van de eventuele vertrouwelijke briefwisseling en/of documenten.
  • 11.6. Na beëindiging van de opdracht en indien het dossier niet wordt opgevraagd door de cliënt, wordt het dossier door Roots Advocaten gearchiveerd en vervolgens bewaard voor een periode van vijf jaar. Originele documenten kunnen aan de cliënt worden terugbezorgd en dienen desgevallend door hem te worden gearchiveerd. Na voormelde periode van vijf jaar wordt het dossier definitief vernietigd.
 • 12. Privacy

  • 12.1. Roots Advocaten is de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens over de cliënt voor doeleinden van zijn dienstverlening, klantenbeheer, prospectie en om de cliënt te informeren over zijn diensten of specifieke activiteiten of events zoals seminaries.
  • 12.2. Roots Advocaten kan hiervoor gegevens verwerken zoals naam, bedrijfsnaam, functie, e-mailadres, telefoonnummer, correspondentie met Roots Advocaten en alle andere persoonsgegevens die de cliënt aan Roots Advocaten bezorgt en die relevant kunnen zijn voor de bovenvermelde doeleinden.
  • 12.3. Door zijn dossier aan Roots Advocaten toe te vertrouwen stemt de cliënt in met de verwerking van dergelijke persoonsgegevens.
  • 12.4. De cliënt heeft het recht zijn persoonsgegevens te raadplegen en te wijzigen en om zich kosteloos te verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing doeleinden. Dit kan te allen tijde door telefonisch of via e-mail contact op te nemen met Roots Advocaten.
  • 12.5. Dergelijke verwerking van persoonsgegevens zal gebeuren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Roots Advocaten streeft ernaar de persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen door middel van technische en organisatorische maatregelen.
 • 13. Witwaswetgeving

  • 13.1. Overeenkomstig de nationale en Europese wetgeving ter bestrijding van het witwassen van geld, is Roots Advocaten gehouden tot bepaalde identificatieverplichtingen ten aanzien van cliënten en hun uiteindelijke gerechtigden. Daartoe kan Roots Advocaten van de cliënt bepaalde informatie en documenten in dit verband opvragen en bewaren, en/of opzoekingen verrichten in relevante databanken.
  • 13.2. De cliënt verbindt zich ertoe om aan Roots Advocaten de gevraagde informatie te verstrekken en Roots Advocaten tijdig in kennis te stellen van alle wijzigingen in die informatie en documenten.
  • 13.3. Indien bij een dergelijk verzoek geen of geen bevredigende informatie of documenten worden verstrekt binnen een redelijke termijn, is het mogelijk dat Roots Advocaten niet in staat zal zijn om zijn dienstverlening verder te zetten.
 • 14. Wijziging algemene voorwaarden

  • 14.1. Roots Advocaten behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. In dat geval brengt Roots Advocaten de gewijzigde tekst ter kennis van de cliënt.
  • 14.2. Bij gebreke aan schriftelijk protest binnen de veertien dagen na kennisgeving van de gewijzigde tekst, wordt de cliënt geacht te hebben ingestemd met de gewijzigde tekst en bindt deze gewijzigde tekst de cliënt voor de toekomst. Indien de cliënt een consument is in de zin van het Wetboek Economisch Recht, kan hij de overeenkomst met Roots Advocaten kosteloos en zonder schadevergoeding beëindigen binnen de veertien dagen na kennisgeving van de gewijzigde tekst. Bij gebreke aan schriftelijke kennisgeving van de cliënt in die zin, wordt de cliënt geacht te hebben ingestemd met de gewijzigde tekst en bindt deze gewijzigde tekst de cliënt voor de toekomst.
 • 15. Nietigheid, ongeldigheid of onafdwingbaarheid van één of meerdere bedingen

  • 15.1. Indien één of meerdere bedingen uit onderhavige voorwaarden nietig, ongeldig, niet afdwingbaar of onwettig zou(den) worden bevonden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
  • 15.2. Roots Advocaten en de cliënt verbinden zich ertoe om het nietige, ongeldige, niet afdwingbare of onwettige beding in onderling overleg onverwijld te vervangen door een geldig en afdwingbaar beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zo dicht mogelijk benadert.
 • 16. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

  • 16.1. Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing.
  • 16.2. De rechtbanken te Kortrijk zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van elk geschil omtrent de dienstverlening van Roots Advocaten.
  • 16.3. Elk geschil tussen Roots Advocaten en de cliënt wordt evenwel bij voorkeur in der minne geregeld. Voorafgaand aan een eventuele gerechtelijke procedure zullen Roots Advocaten en de cliënt in der minne een einde trachten te maken aan de gerezen discussie, en dit overeenkomstig de toepasselijke regels van de Orde van Advocaten.

   Voor de Vlaamse advocatuur werd ook de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur opgericht (OCA). Op nationaal vlak draagt de ombudsdienst voor de advocatuur de naam Ligeca. Deze heeft als adres Staatsbladsstraat 8 te 1000 Brussel en kan gecontacteerd worden via oca@ligeca.be of via de website www.ligeca.be. Meer informatie hierover vindt u ook op de website www.advocaat.be.

Bovenstaande tekst is een update van 14 november 2017. De voorgaande tekst van de algemene voorwaarden vindt u via de link hieronder: